Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Bij de intake vraagt de praktijk jouw toestemming voor het vastleggen en verwerken van jouw gegevens. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Bij minderjarigen is schriftelijke toestemming van beide ouders nodig.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de praktijk:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
 • je behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
 • je behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal deze jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De bewaartermijn van jouw dossier is 20 jaar na de laatste wijziging / toevoeging (WGBO)

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw klantnummer en/of jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • Consult: Consult Acupunctuur 24104.
 • Zorgverlener
 • Cliëntnummer

Website

De website gebruikt cookies louter voor het functioneren van de website en geanonimiseerde statistieken. Gebruikersgegevens worden niet opgeslagen en gegevens worden niet doorgezet naar Google.

Er zijn technische (beveiliging van dossiers, computer etc.) en organisatorische (afspraken en overeenkomsten) getroffen om jouw gegevens te beschermen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe de therapeut omgaat met jouw gegevens bij de therapeut zelf e/o bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Je bepaalt zelf de waarde van de informatie voor jouw eigen situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat aangaande jouw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben aangaande jouw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
 • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
 • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
 • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
 • of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google